OFM

Kurumsal


Fuarc?l?k sektrnn ve fuar alanlar?n?n dnyada byk nem kazand??? dnemde Ortado?u'nun en byk fuar alanlar?ndan bir olan ve 2007 y?l?nda marka ?ehir Gaziantep'te faaliyete geen Gaziantep Ortado?u Fuar Merkezi fuarc?l?k alan?nda uluslararas? standartlarda hizmet vermeyi, yzlerce ba?ar?l? ve ses getiren fuara ev sahipli?i yapmay? ve gerekle?tirece?i yenilikler ile fuarc?l?k sektrne ve lke ekonomisine de?er katacak at?l?mlar yapmay? hedeflemektedir. Gaziantep Organize Sanayi Blgesi Mdrl?, Gaziantep Sanayi Odas? ve Gaziantep Ticaret Odas? gibi ?ehirdeki Oda, Kurum ve Kurulu?lar?n ynetimindeki Gaziantep Ortado?u Fuar Merkezi, Gaziantep in dnyaya a?lan bir penceresi olmakla beraber; Gaziantep ?ehrine, Blgeye ve merkezinde bulundu?u Ortado?u lkelerine art? bir de?er katacak ve katma de?er sa?layacakt?r.


Gerek tarihinden bir yak?nl?k ve gerekse de yak?n sosyal ve kltrel ili?kiler ierisinde bulundu?u Ortado?u lkeleri ile gl bir ekonomik ba? kurmu? olan ve kendi ba??na bir cazibe merkezi haline gelen Gaziantep'te hizmet veren Gaziantep OFM, her y?l ekonomiye yn veren birok sektr, yerli-yabanc? binlerce kat?l?mc? ve ziyaretiyi a??rlayacak ve fuarc?l?k alan?nda kusursuz hizmet verecektir.


Stratejik konumu ,turizm de?erleri, gl ekonomik yap?s?, yksek ihracat hacmi, sanayisi ve blgenin ticaret merkezi olma zelli?iyle, Cumhuriyet Tarihinin ilk y?llar?ndan bu gne kadar kendi z kaynaklar?yla dzenli ve h?zl? bir ?ekilde byyen, ekonomik ynden evresinde bulunan 20 ili etkisi alt?nda bulunduran, ticaret ve sanayi alanlar?nda gerekle?tirdi?i yat?r?mlar ile lke ekonomisinde nemli bir paya sahip olan Gaziantep kendi ba??na bir de?er olarak d?nld?nde, Gaziantep OFM bu blgenin nemli bir ticaret ve fuar merkezi olma zelli?ini kazanmakta ve bu nedenle fuar organizatrleri, kat?l?mc?lar? ve ziyaretileri iin nemli bir bulu?ma noktas? haline gelmektedir.


    ?lerleyen y?llarda projelendirilmi? 3 ayr? fuar alan? ile toplam 50.000 m2 kapal? alana, kongre ve seminer merkezine ,otel ve al??veri? merkezlerine sahip olacak olan Gaziantep OFM, ?u anda toplam 170.000 m2 ye yay?lm?? olan bir arazi zerinde kurulmu? olup 29.000 m2 lik iki adet kapal? fuar alan?, alt yap?s? haz?rlanm?? yakla??k 40.000 m2 a?k fuar aln? ve sosyal tesisleri ile yurtii ve yurtd??? fuarlara hizmet vermektedir. 14.250 m2 lik iki adet kapal? fuar alan? ile toplamda 29.000 m2 kapal? alan ile projelerin bykl?ne, niteli?ine ve hedeflenen kitleye en uygun zmleri ve farkl? alternatifleri sunabilen fuar merkezinin so?utma ve ?s?tma sistemleri en modern tehizat ve ekipman kullan?larak yap?lm??t?r. Ayr?ca kompleks iinde 1 bas?n merkezi, 1 VIP ve toplant? salonu, restoranlar ve yneticiler iin ofisler bulunmaktad?r. 2 ayr? otopark alan? ile toplam 10.000 arac? alabilecek, kat?l?mc? ve ziyaretilere rahat bir konaklama imkan? sa?layabilecek kapasitededir. Ayr?ca fuar merkezinde 520 kw gcndeki bir jeneratr devrede bulunmaktad?r. Gaziantep OFM her trl teknolojik ara ve sistemi destekleyecek enerji, ?s?tma-so?utma, klima, telekomnikasyon, su, hava, bas?nl? hava ve internet gibi gereksinimleri eksiksiz sa?layacak bir altyap? sunar.


Alternatif ula??m yollar?na sahip olan fuar alan?m?za ula??m son derece kolay olmakla birlikte ?ehir merkezine 20 km, karayolu ile gelecek olan misafirlerimiz iin merkez otogar?na 6 km, d?? lkelerden ve Trkiye'nin di?er illerinden hava yoluyla gelecek olan ziyareti, kat?l?mc? ve konuklar?m?z iin havaalan?na 25 km mesafededir. Gaziantep-Adana otoyoluna sadece 1 km mesafede olan fuar merkezimize ?ehrin belirli noktalar?ndan fuar dnemlerinde servis hizmeti sa?lanmaktad?r Video Galeri

 Verilerle OFM

 OFM Ulaşım Krokisi

 E-Bülten

 İş Ortaklarımız

 Foto Galeri

 İlişkili Kuruluşlar

OFM FUAR STAND KROK?S? Plan Dosyasının Tamamını İndir
GALER? KAPAKLARI KROK?S? Plan Dosyasının Tamamını İndir
PREFABR?K KOLON KROK?S? Plan Dosyasının Tamamını İndir
3D OFM GENEL KROK? Plan Dosyasının Tamamını İndir
Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir


Detaylı Dosya İndir